Werknemersbijdrage pensioenregeling
De werknemersbijdrage wordt vaak vastgesteld in een voor alle werknemers gelijk percentage van de pensioengrondslag.
Ook wordt de bijdrage regelmatig op basis van een voor alle werknemers gelijk percentage van de beschikbare premie vastgesteld.
Oftewel, een leeftijdsafhankelijke eigen bijdrage.

Hoe zat het ook alweer?
Op basis van Europese richtlijnen (Richtlijn 2000/78/EG) en daaruit volgende Nederlandse wetgeving (Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd bij Arbeid (WGBLA)) mag geen onderscheid in beloning op grond van leeftijd worden gemaakt.
Een leeftijdsafhankelijke werknemersbijdrage leidt echter wel tot ongelijke behandeling op grond van leeftijd.
In de wet is een aantal uitzonderingen op het verbod op onderscheid opgenomen. Zo is bijvoorbeeld het beƫindigen van het dienstverband bij het bereiken van de AOW-leeftijd wel toegestaan. Het verbod op onderscheid geldt ook niet wanneer het onderscheid objectief gerechtvaardigd is door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.

Onduidelijkheid over de werknemersbijdrage
Over de vraag of voor het toepassen van een leeftijdsafhankelijke bijdrage een objectieve rechtvaardigheidsgrond bestaat is, al lange tijd onduidelijkheid. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) - tegenwoordig het College voor de rechten van de Mens - was van mening van niet. Uitspraken van de CGB waren echter niet bindend. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was een tegenovergestelde mening toegedaan en zowel de toenmalige ministers De Geus (2005) als Donner (2009) hebben schriftelijk bevestigd een verboden onderscheid niet aanwezig te achten.

Tot nu toe werd de onduidelijkheid niet weggenomen door een wettelijke aanpassing of jurisprudentie.

Gerechtelijke uitspraak
Op 18 augustus 2021 heeft de kantonrechter (rechtbank Gelderland) in deze rechtszaak (ECLI:NL:RBGEL:2021:4492, Rechtbank Gelderland, 8947906 \ CV EXPL 20-12068 (rechtspraak.nl)) geoordeeld dat er een rechtsgeldige grondslag bestaat voor een leeftijdsafhankelijke werknemersbijdrage.
Hierbij dient aangemerkt te worden dat in deze casus is geoordeeld door de kantonrechter en (nog) niet door een hogere rechter.
Ook kunnen in een vergelijkbare casus andere omstandigheden eventueel leiden tot een afwijkende uitspraak.


Mocht u vragen hebben, neem contact met ons op via het Contactformulier