Het huidige pensioenstelsel bestaat ruim 50 jaar en hierover is maar liefst elf jaar onderhandeld tussen verschillende regeringen, vakbonden en werkgeversorganisaties. Na instemming met de uitwerking van het pensioenakkoord in 2020 van ook vakbond FNV, kan na zo'n elf jaar onderhandelen het pensioenstelsel eindelijk hervormd worden.
Wij kijken nu naar het pensioenakkoord en de verzekerde regeling. 

Van een verzekerde pensioenregeling is sprake als een werkgever de pensioenregeling heeft ondergebracht bij een verzekeraar of een Premie Pensioeninstelling. Dit kan een middelloon of eindloonregeling (DB-regeling) zijn of een beschikbare premieregeling (DC-regeling).
Wat gaat of moet er veranderen als gevolg van het pensioenakkoord?

DB-regeling
Bij een verzekerde DB-regeling wordt voor iedere deelnemer een leeftijdsafhankelijke premie vastgesteld. De premie is hoger voor een oudere werknemer dan voor een jongere deelnemer. Naarmate de werknemers ouder worden, betaalt de werkgever dus steeds meer premie. Voor die ingelegde premie wordt een harde pensioenaanspraak ingekocht.

Deze DB-regelingen zijn na invoering van het pensioenakkoord niet meer toegestaan en moeten worden gewijzigd. Werknemers zullen pensioen gaan opbouwen op basis van een DC-regeling. Welke mogelijkheden zijn er?

  • In de nu bekende stukken staat dat verzekerde DC-regelingen met een naar leeftijd stijgende staffel voor de huidige deelnemers mogen blijven bestaan. Een werkgever kan hierop inspelen door de huidige DB-regeling voor de huidige deelnemers om te zetten in een DC-regeling met een met de leeftijd oplopende premiestaffel. Nieuwe deelnemers gaan pensioen opbouwen in een DC-regeling op basis van een vlakke premie. Dit moet dan gebeuren voordat de nieuwe wetgeving naar verwachting nog steeds op 1 januari 2026 van kracht wordt.
  • Natuurlijk is het ook mogelijk de de huidige DB-regeling in het geheel om te zetten in een DC-regeling op basis van een vlakke premie voor alle werknemers. 

Dit vergt uiteraard inzicht in de consequenties en goede communicatie met de ondernemingsraad en de werknemers.

DC-regeling
Voor bestaande DC-regelingen met een stijgende premiestaffel is dus een uitzondering gemaakt. Deze regelingen kunnen blijven bestaan.
Nieuwe werknemers moeten echter wel pensioen gaan opbouwen in een pensioenregeling met een gelijkblijvend, leeftijdsonafhankelijk premiepercentage. 

De meeste huidige DC-regelingen kennen nu een leeftijdsafhankelijke stijgende premiestaffel, waarbij geldt: hoe ouder de werknemer, des te hoger de premie. In het nieuwe systeem ontvangt een jongere deelnemer direct een hogere premie maar daarna ten opzichte van de huidige premiesystematiek een lagere. Het moment van deelname bepaalt dus het verschil in premie door het gemis van een hogere staffel op latere leeftijd. Jongere deelnemers hebben hier het minste last van. Het uitgangspunt van het pensioenakkoord is ook dat het pensioendoel gelijk blijft. Een versobering van het pensioen of de premie was niet het doel. Wel wijzigt de premie-inleg. Ook hier zal behoefte zijn aan een goed inzicht in de consequenties en aan heldere communicatie met de ondernemingsraad en de werknemers.

En nu?
De arbeidsvoorwaarde pensioen is de laatste jaren al vaak gewijzigd en zal binnenkort dus weer wijzigen. De werkgever moet opnieuw keuzes maken en zowel de ondernemingsraad als de werknemers moeten goed op de hoogte worden gebracht van de komende wijzigingen en de consequenties die dit voor hen heeft. Dit kost uiteraard tijd. Het is zaak een goede beslissing te nemen voor de langere termijn.
Ons advies: zoek ruim op tijd uit wat de gevolgen zijn van het pensioenakkoord voor uw regeling en breng tijdig de nodige veranderingen aan.